KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumluları:

 

1-) Gürel Av Pazarı – Bekir GÜREL

Mebusevleri Mah. Degol Cd. Alaçatı Sk. No:15 Çankaya/ANKARA

0312 221 38 08

[email protected]

https://www.zuber.com.tr

 

2-) Gürel Fişek Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Sağlık Mah. Şehit Murat Cd. No:65 Şabanözü/ÇANKIRI

0376 518 16 31

[email protected]

https://www.zuber.com.tr

 

 

 

Gürel Av Pazarı – Bekir GÜREL ve Gürel Fişek Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak işyerimizde kişisel verileriniz,

 

 • İş sözleşmesinin ifası için gerekli faaliyetlerin yerine getirilmesi (izin onayı, bakiye izinlerin görüntülenmesi, izin düzenlemelerinin yapılması, işe alım ve çıkış işlemlerinin yapılması, bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması, maaş ödemelerinin yapılması),

 

 

 • Şirket ve çalışan güvenliğinin sağlanması,

 

 

 

“a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi… C) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması… D) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” sebeplerine dayanılarak, ad, soyad, imza, ehliyet fotokopisi ve üzerindeki bilgiler, T.C. kimliği fotokopisi ve üzerindeki bilgiler, ikametgah adresi, e-posta adresi, cep telefonu numarası, banka hesap bilgileri, maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi, mezun olunan okul bilgisi, sendika/dernek/kulüp üyeliği bilgileri, özel sağlık sigortası tutarı, sabıka kaydı, sakatlık durumu, hastalık bilgisi, bağışıklık bilgisi, kan grubu, özel sağlık sigortası poliçesi, sağlık raporları, işbaşı sağlık raporu, iş yeri hekiminin imzalattığı işe giriş ve periyodik muayene formları, hamilelik durumu, öğrenim durumu, fotoğraf, kamera kaydı, yakınlarının adı, soyadı ve telefon numarası, iş tecrübesi bilgileri, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, tahsis numarası, sosyal güvenlik numarası, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün bilgisi, izin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izine çıkış nedeni, izinde bulunacağı adres/telefon bilgisi, askerlik tecili, yazılı savunma ve disiplin cezası bilgileri, talep bilgisi, işlem bilgisi, sözleşme bilgisi kişisel verileriniz işlenmektedir. Ayrıca iş yerinde gerçekleşmesi muhtemel mevzuata aykırı her türlü fiil, suç veya davranışa karşı kişilerin güvenliğini sağlamak ve adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla güvenlik kamerası görüntüleriniz işlenmektedir.

 

 

 

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi,

 • İlgisine göre, ıslak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Mebusevleri Mah. Degol Cd. Alaçatı Sk. No:15 Çankaya/ANKARA veya Sağlık Mah. Şehit Murat Cd. No:65 Şabanözü/ÇANKIRI adresine göndererek,
 • İlgisine göre, geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Gürel Av Pazarı – Bekir GÜREL veya Gürel Fişek Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne bizzat başvurarak,
 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp [email protected] adresine e-posta göndererek şirketimize iletebilirsiniz.

 

 

Leave a comment