KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumluları:

 

1-) Gürel Av Pazarı – Bekir GÜREL

Mebusevleri Mah. Degol Cd. Alaçatı Sk. No:15 Çankaya/ANKARA

0312 221 38 08

[email protected]

https://www.zuber.com.tr

 

2-) Gürel Fişek Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Sağlık Mah. Şehit Murat Cd. No:65 Şabanözü/ÇANKIRI

0376 518 16 31

[email protected]

https://www.zuber.com.tr

 

 

Gürel Av Pazarı – Bekir GÜREL ve Gürel Fişek Sanayi Ticaret Limited Şirketi olarak; kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetler çerçevesinde işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili siz müşterilerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

 

Gürel Av Pazarı – Bekir GÜREL ve Gürel Fişek Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak işyerimizde kişisel verileriniz,

 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesindeki: “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi… C) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması… D) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” sebeplerine dayanılarak, ad, soyad, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, patlayıcı madde satın alma ve satış izin belgesi fotokopisi ve üzerindeki bilgiler, av bayisi ruhsatı ve üzerindeki bilgiler, vekaletname fotokopisi ve üzerindeki bilgiler, iş yeri ismi/unvanı, e-posta adresi, cep telefonu numarası, iş telefonu numarası, faks numarası, iş yeri adresi, banka hesap bilgileri, fatura, senet, çek bilgileri, sipariş bilgisi, talep bilgisi, işlem bilgisi, sözleşme bilgisi kişisel verileriniz işlenmektedir. Ayrıca iş yerinde gerçekleşmesi muhtemel mevzuata aykırı her türlü fiil, suç veya davranışa karşı kişilerin güvenliğini sağlamak ve adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla güvenlik kamerası görüntüleriniz işlenmektedir.

 

Kişisel verileriniz, güvenliğiniz ve şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla en başta ilgili Emniyet Müdürlükleri olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlarla paylaşılmaktadır.

 

Kişisel verileriniz, iş yerinde bulunan güvenlik kameraları, sözlü olarak satış personellerine beyan ettiğiniz bilgilerin bu kişilerce sistemlerimize kaydedilmesi, iş yerindeki her türlü alışveriş, sözleşme, tahsilat, teslimat ve diğer işlemlerin sistemlerimize kaydedilmesi, iş yeri telefon/cep telefonu, faks, e-posta ve diğer iletişim kanalları ile şirketimize iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerin kaydedilmesi yollarıyla, sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması, hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ile şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması; mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimize ilişkin hukuki gereklerin yerine getirilmesi; iş yerinde güvenlik kameraları ile kayıt yapılmasına ilişkin olarak veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.

 

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi,

 • İlgisine göre ıslak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Mebusevleri Mah. Degol Cd. Alaçatı Sk. No:15 Çankaya/ANKARA veya Sağlık Mah. Şehit Murat Cd. No:65 Şabanözü/ÇANKIRI adresine göndererek,
 • İlgisine göre geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Gürel Av Pazarı – Bekir GÜREL veya Gürel Fişek Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne bizzat başvurarak,
 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp [email protected] adresine e-posta göndererek şirketimize iletebilirsiniz.

 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, ilgili kişinin, başvurusunda ad, soyad, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur. Yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda, başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin bulunması gerekmektedir.

 

Gürel Av Pazarı – Bekir GÜREL ve Gürel Fişek Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Leave a comment